Foreningen for medfødt og ervervet barneafasi drives av foreldre og andre interesserte på frivillig basis. Foreningen ble stiftet i 2015.

Kun en behandler i Norge som benytter «The association method»

I Norge er det kun audiopedagog Solvei J. Pitzschker Henriksen som behandler barn og unge med medfødt og ervervet afasi (barn med «spesifikke utviklingsforstyrrelser av tale og språk) etter «The association method» utviklet av Mildred A. McGinnis.

Dette er en behandlingsmetode som hjelper barn og unge med medfødt og ervervet afasi (barn med «spesifikke utviklingsforstyrrelser av tale og språk») til å få et systematisk opparbeidet språk.

Det er et stort behov for flere behandlere

Hun har for tiden ikke kapasitet til å ta i mot flere pasienter, noe som er svært uheldig! Vi blir ukentlig kontaktet av foreldre som opplever at de ikke får riktig hjelp til sitt barn!

Foreningen vil derfor arbeide for at det opprettes en etterutdanning/spesialisering for audiopedagoger i “The association method”. Med flere behandlere vil flere barn med denne vansken få riktig hjelp!

Meld deg inn i foreningen her (kr 200 pr. år)

På grunn av stor pågang ønsker vi henvendelser på e-post til post@barneafasi.no

 

Ordet afasi:Kommer av gammel gresk aphasia, “a” betyr “uten”, “phasis” betyr “tale”.

Vi mener at:

  • barn med manglende språk i Norge blir feildiagnostisert.
  • barna blir hemmet i sin mentale utvikling på grunn av manglende behandling.
  • de test- og karleggingsinstrumenter som benyttes fanger ikke opp barnas grunnleggende problem og gir misvisende resultater.

 

Vi setter søkelyset på

Barn som ikke lærer å snakke og forstå morsmålet sitt, slik vi forventer at de skal. Dette skjer selv om barna får god språklig påvirkning, både hjemme og i barnehage.

Direkte nevrologisk årsak til disse språkvanskene er pr. i dag vanskelig å påvise.

Rødgutt

Behandling

En behandlingsmetode som vi i foreningen har god erfaring med kalles “The association method” utviklet av Mildred A. McGinnis; også kalt “McGinnismetoden”. Behandlingsmetoden er “skreddersydd” til barnas vansker fordi det tas hensyn til det som man mener hindrer barna i å lære morsmålet på vanlig måte. I land som USA, Spania, Tyskland og Mexico brukes denne behandlingsformen. I vårt land er det bare én behandler (audiopedagog) som bruker metoden i behandlingen av barn med medfødt afasi (her: barn med «spesifikke utviklingsforstyrrelser av tale og språk»). Behandleren heter Solvei J P Henriksen. Hun har lært dette av speech therapist Bjørg Herdal som førte metoden til Norge i 1962, som studerte under Mc Ginnis i 2 år. Bjørg Herdal anvendte metoden i Norge på barn med medfødt barneafasi.

 

 

 

 

1 Punktene er hentet fra  : "En etterprøving av Mildred A. McGinnis' "The  Association Method" knyttet til Lev S.Vygotskijs og Alexándr Lurias teorier Afatiske barns læring av morsmålet med skrift som memoteknisk hjelpemiddel. Forfatter:  Solvei J. Pitzschker Henriksen (Hovedoppgave i Pedagogikk 2007). Der er punktene hentet fra en Stortingsinterpellasjon fra 1969 (Stfh.1986- 69,7b). I Hovedoppgaven er punktene fremsatt som spørsmål. Foreningen for medfødt og ervervet barneafasi har fremsatt punktene som Foreningens oppfatning.