Foreningen for medfødt og ervervet barneafasi

Foreningen drives av foreldre og andre interesserte på frivillig basis. Foreningen ble stiftet i 2015.

Foreningen  arbeider med å

  • få anerkjenning av betegnelsen “medfødt barneafasi”.
  • fremme viten og forståelse av “medfødt barneafasi” i Norge ved blant annet rette søkelyset på barneafasi gjennom media.
  • fremme bevisstheten hos foreldre og andre til å sette seg inn i forskjellige syn på tester og undersøkelsesmetoder som brukes.

Videre er det viktig å

  • få forskere til å bli interessert i å forske på “medfødt barneafasi”, spesielt innen fagene nevropsykologi/ nevrologi/ audiologi/ biologi/ audiopedagogikk/ logopedi. Vi ønsker å få forskere interessert i å sammenligne studier av f. eks. “medfødt barneafasi” med ervervet afasi hos barn og med ervervet afasi hos voksne.
  • fremme samarbeid mellom audiopedagogisk/ logopedisk praksis (behandling) og forskning innen området.
  • fremme et best mulig observasjons- og diagnoseapparat som ikke er statiske, med et nært medisinsk og pedagogisk samarbeid.
  • fremme kunnskap om, anerkjenning av og forskning på “assosiasjonsmetoden” (etter Mildred A. McGinnis), som er en behandlingsmetode for barn med medfødt og ervervet afasi, og som vi har god erfaring med.
  • spesialisering/ etterutdanning av audiopedagoger/ logopeder som behandlere innen feltet.
  • opprette et forum hvor foreldre kan søke støtte og hjelp til å få oversikt over regelverk, lover og rettigheter.
  • samarbeide med andre organisasjoner nasjonalt og internasjonalt som arbeider for samme formål.

Vår mening er at dette er et svært viktig felt å få mer kunnskap om, slik at barn som ikke lærer å snakke og  forstå morsmålet sitt slik vi forventer at de skal, kan få riktig hjelp. Å kunne snakke og å forstå  er en forutsetning for å kunne fungere selvstendig i et samfunn. Et barn uten språk eller med mangelfullt  språk vil falle utenfor et  «normalt» liv, og i stor grad være avhengig av andre.

Bli medlem
Meld deg inn i foreningen som medlem eller støttemedlem. Det koster kr. 250 per person per år. Et medlemskap sikrer deg ikke behandling, men støtter det arbeidet vi gjør for å skaffe flere behandlere.

Som medlem kan du få tilgang til vår lukkede gruppe på Facebook. Her diskuteres ulike problemstillinger og du kan få svar på ting du lurer på.

Du kan også kontakte oss på post@barneafasi.no