Foreningen for medfødt og ervervet barneafasi

 

Foreningen ble stiftet i 2015 og drives på frivillig basis av foreldre og andre interesserte. Målgruppen vår er barn som ikke utvikler talespråket naturlig og som forventet (barn med medfødt afasi) og barn som har mistet talespråket etter skade eller sykdom (barn med ervervet afasi). Det talemotoriske apparatet hos begge grupper er som regel intakt.

Det er ulike betegnelser på denne lidelsen (se «Diagnoser» på forsiden).

Det er to diagnoser som er godkjent i Norge:

1. Spesifikke utviklingsforstyrrelser av tale og språk (diagnosekode i ICD- 10: F80 : F80.1 Ekspressiv språkforstyrrelse som inkluderer: utviklingsmessig dysfasi eller afasi, ekspressiv type; og F80.2 Impressiv språkforstyrrelse som inkluderer medfødt språkdøvhet, orddøvhet, utviklingsmessig Wernickes afasi og utviklingsmessig impressiv dysfasi eller afasi) og

2.  APD (diagnosekode i ICD -10: H93.25 står under hoveddiagnosen: «Annen unormal lydoppfatning: H93.2», uten nærmere spesifikasjoner). 

Selv om Spesifikke utviklingsforstyrrelser av tale og språk og APD synes ifølge faglitteraturen å handle om den samme problematikken, kan ikke disse diagnosene brukes om hverandre.

 

Foreningen arbeider med å:

  • få anerkjenning av betegnelsen “medfødt barneafasi”. Ervervet barneafasi er i dag en anerkjent diagnose som er innlemmet i Afasiforbundet. Foreningen arbeider med å få anerkjent betegnelsen «medfødt afasi» selv om det ikke kan påvises noen skade eller sykdom.
  • fremme viten og forståelse av “medfødt barneafasi” i Norge ved blant annet rette søkelyset på barneafasi gjennom media.
  • fremme bevisstheten hos foreldre og andre til å sette seg inn i forskjellige syn på tester og undersøkelsesmetoder som brukes.
  • fremme viten og forståelse for Mildred A. McGinnis` The Association Method som er en behandlingsmetode som får denne gruppe barn til å snakke, forstå, lese og skrive (se «Behandling» på forsiden).

Vår mening er at dette er et svært viktig felt å få mer kunnskap om, slik at barn som ikke utvikler talespråket naturlig og som forventet kan få hjelp til å snakke, forstå, lese og skrive. Å kunne snakke og å forstå  er en forutsetning for å kunne fungere selvstendig i et samfunn. Et barn uten talespråk eller med mangelfullt talespråk vil falle utenfor et  «normalt» liv, og i stor grad være avhengig av andre.

Bli medlem
Meld deg inn i foreningen som medlem eller støttemedlem. Det koster kr. 250 per person per år. Et medlemskap sikrer deg ikke behandling, men støtter det arbeidet vi gjør for denne gruppe barn. Vi trenger all den støtte vi kan få!  

Som medlem kan du få tilgang til vår lukkede gruppe på Facebook. Her diskuteres ulike problemstillinger og du kan få svar på ting du lurer på. Vi arrangerer treff for medlemmer to ganger i året. 

Du kan også kontakte oss på post@barneafasi.no