Når det blir vanskelig å få fri fra skolen for å foreta nødvendig behandling.
Det er to lovverk som gjelder, Folketrygdloven og Opplæringsloven.

Vi som foreldre er en viktig ressurs for våre barn og må daglig kjempe en kamp for barnas rettigheter i skolen. Videre må vi kjempe for at de skal kunne motta den nødvendige helsehjelpen som er livsviktig for dem og deres fremtid.  I møte med skole, PPT og Kommune møter vi instanser som ikke skiller mellom disse to lovverkene. Mange sliter med å få fritak fra undervisningsplikten for å foreta nødvendig behandling.

Folketrygdloven – behandling  
Behandling hører inn under Folketrygdlovens § 5-10, og er underlagt en diagnose. For at HELFO skal støtte behandling er det et vilkår at medlemmet er henvist fra lege. Behandlingen må være av vesentlig betydning for personens sykdom eller funksjonsevne.

Opplæringsloven – spesialundervisning 
Retten til spesialundervisning går under Opplæringsloven § 5-1, og er ikke underlagt noen diagnose. Det overordnende målet er at opplæringstilbudet skal ha et slikt innhold at det samlede innholdet kan gi eleven et forsvarlig utbytte av opplæringen i forhold til andre elever og i forhold til de opplæringsmålene som er realistiske for eleven.

Språket som verktøy
Språket er det sentrale verktøyet skolen bruker i opplæringen. Det er  språket disse barna sliter ekstra med. Det er derfor utfordrende å få et forsvarlig utbytte av opplæringen i skolen uten riktig behandling.