Rettigheter og krav

Du har rett på hjelp og øknomisk støtte fra det offentlige. Både fra NAV og kommunen du bor i, men du må sende søknad. Ofte gis det avslag på søknaden, da er det ekstra viktig å klage!

Helfo

For å gå til behandling er det nødvendig med en henvisning til spesialisthelsetjenesten. Det er fastlegen som kan henvise ved å fylle ut skjemaet «Henvisning til spesialist». Ta med skjemaet til behandler som sender det inn. Svar på vedtak kommer i posten hjem til deg.

Pasientreiser

Hvis du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til reisegodtgjørelse. Du gjennomfører reisen på egenhånd, og søker i etterkant. Som hovedregel får du dekket utgifter til din pasientreise med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du bruker.

Avstanden til behandlingsstedet må være lengre enn ti kilometer hver vei. Reisen må også koste mer enn billett til lokal minstetakst med rutegående transport. Søknaden må send​es inn senest seks måneder etter behandling.

​​Gå inn på helsenorge.no for å søke elektronisk.

Permisjon fra skole for å foreta nødvendig behandling

Hvis behandlingen gjennomføres på ordinære virkedager, må det sendes en «anmodning om permisjon for å foreta nødvendig behandling» til skolen ved rektor. Legg ved vedtak fra Helfo og legeeklæring fra fastlege. En annen mulighet er å sende en henvisning til PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste, skjema for Oslo kommune) i samarbeid med skolen. Kryss av for Annet , spesifiser: “Fritak for opplæringsplikt”.

Hjelpestønad

Du kan få hjelpestønad dersom du har et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, skade eller en medfødt funksjonshemming. Innhenting av legeopplysninger evt. også andre rapporter (for eksempel fra PPT-kontor eller skolerapport mv.) Les mer om hjelpestønad på sidene til NAV.

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er beregnet på personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne med behov for bistand for å kunne delta på arrangementer. Du søker til kommunen. Du trenger en uttalelse fra fastlege eller spesialist på at du har behov for en eller flere ledsagere for å kunne delta på aktiviteter i fritiden. Varige fysiske eller psykiske funksjonshemninger (minimum to års varighet). Det er ingen nedre eller øvre aldersgrense, men noen kommuner opererer med en nedre grense på 6 år. Ledsagerbeviset har vanligvis en gyldighet, gjerne tre år av gangen.

TT-kort

Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud om alternativ transport for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom, eller ikke i stand til å bruke kollektivtransport alene. Det er ingen lovfestet individuell rett til TT-tjenester. Det er kommunen eller fylkeskommunen som er ansvarlig for ordningen og som fastsetter kriteriene for hvem som kan få TT-kort. Ta kontakt med din kommune.

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad kan gis til foreldre som har særlig tyngende omsorgsarbeid for barn med nedsatt funksjonsevne. Tjenestene ikke økonomisk behovsprøvd og er ikke en reell kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste. Omsorgsarbeidet må foregå i eget hjem og er blant annet ment for å styrke barnets muligheter for å bli boende hjemme. Foreldre må selv søke kommunen om omsorgsstønad. Vedtaket fra kommunen skal inneholde opplysninger om tjenesten gis helt eller delvis, eventuelt avslag, klagefrist og hvor klage kan sendes.

Grunnstønad

Grunnstønad kan gis til å dekke – helt eller delvis – ekstrautgifter som er oppstått på grunn av en lidelse. Du kan ha rett til grunnstønad dersom du har nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig sykdom, skade eller lyte. Med ekstrautgifter menes utgifter som friske personer ikke har. Grunnstønad gis ikke til engangsutgifter, men til utgifter som er stadig tilbakevendende. Les mer om grunnstønad på sidene til NAV.

Stønad til trygdebil

Det kan gis stønad til bil gjennom folketrygden dersom barnet har en varig funksjonsnedsettelse eller psykisk lidelse som gjør at barnet ikke kan benytte offentlige transportmidler. Det kan også gis stønad til spesialtilpasning av bilen og kjøreopplæring for den som skal kjøre bilen. Bilen formidles gjennom hjelpemiddelsentralen. Stønad til bil er behovsprøvd i forhold til inntekt. Når det gis stønad til bil til barn, legges forsørgernes inntekt til grunn.

Overgangsstønad til enslig mor eller far

Overgangsstønad er ytelse til livsopphold for enslig mor eller far som er midlertidig ute av stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid på grunn av omsorgen for barn. Stønadsperioden er begrenset, og det legges til rette for å benytte stønadstiden til kvalifisering for selvforsørgelse. I tilfeller der hensynet til sykt barn hindrer kvalifisering eller deltakelse i yrkeslivet, kan stønaden forlenges inntil barnet fyller 18 år. Det kreves dokumentasjon for å utvide stønadsperioden. Les mer om overgangstønad på sidene til NAV.

Stønad til barnetilsyn når mor eller far er enslig

Stønad til barnetilsyn er en skattefri ytelse som gis når den enslige forsørgeren på grunn av arbeid eller utdanning, har utgifter til barnepass. Arbeidet eller utdanningen kan foregå i hjemmet. Stønad til barnetilsyn kan også gis dersom aleneforsørgeren er reell arbeidssøker eller etablerer egen virksomhet. For å ha rett til stønad til barnetilsyn må utgiftene dokumenteres. Stønaden gis som hovedregel til barnet har fullført fjerde skoleår. Hvis barnet trenger vesentlig mer tilsyn enn det som er vanlig for jevnaldrende, kan stønaden forlenges. Ved forlengelse er det nødvendig at lege, PP-tjeneste e.l. dokumenterer behovet. Les mer om stønad til barnetilsyn på sidene til NAV.

Særfradrag i alminnelig inntekt

Skatteloven har flere bestemmelser om særfradrag i alminnelig inntekt. Bestemmelsene omfatter særfradrag for alder og uførhet mv., lettere nedsatt ervervsevne samt uvanlig store kostnader ved sykdom. Skatteloven setter ingen spesielle krav til type helseproblem for å få særfradrag. Kravet er at funksjonsnedsettelsen eller sykdommen må være varig, altså mer enn to år.

Kommunal bostøtte

I tillegg til de statlige bostøtteordningene gjennom Husbanken har kommunene egne boligtilskuddsordninger. Disse samordnes med den statlige bostøtten. Kommunal bostøtte gis til trygdede og pensjonister med lave inntekter. Mottakerne må ha uførepensjon, alderspensjon eller etterlattepensjon. Kontakt: Kommunens boligkonsulent eller boligkontor.

Startlån fra Husbanken

Startlån skal gå til personer som har problemer med å etablere seg i egen bolig eller har behov for bistand for å kunne bli boende i boligen. Ordningen administreres av kommunene og retningslinjer og praksis vil kunne variere noe fra kommune til kommune. Kommunen kan velge å bruke startlånet til å fullfinansiere boligen eller som topplån der andre gir grunnfinansiering. Startlånet kan også brukes til refinansiering av dyre lån.

Grunnlån fra Husbanken

Grunnlånet skal bidra til å fremme viktige boligkvaliteter som miljø og universell utforming i ny og eksisterende bebyggelse, skaffe boliger til vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen samt sikre nødvendig boligforsyning i distriktene. Lånet kan benyttes til finansiering av nye boliger, utbedring av boliger, ombygninger av bygninger til boliger og kjøp av nye og brukte utleieboliger. Søknaden skal sendes Husbanken.